Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού

Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού

Τηλέφωνο: 2513-503659
Fax: 2513-503606