Απόκτηση, πιστοποιητικού επαγγελματικής επαρκείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, έτους 2014

Εκτύπωση
Καθορισμός ημερομηνιών διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση, πιστοποιητικού επαγγελματικής
επαρκείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, έτους 2014. Περισσότερα...