Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Η ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας είναι ενημερωμένη μέχρι Παρασκευή 06/12/2019

Για μεταφορά στον καινούργιο ιστότοπο πατήστε εδώ.

Νέα με μια ματιά

 • 06.12.19 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών , τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το Κ.Ε.Σ.Υ.

  Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε- να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών γραφείο 215 ,έως τις 10-12-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

  Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

  Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί...

  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 06.12.19 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η   Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  προκηρύσσει  βάσει της αρ. 822/2019 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» με προϋπολογισμό: 650.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%)

  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.

  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού δημόσιων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 86563.

  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής

  Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στις ιστοσελίδες http://www.pekavalas.eu/ και http://www.pamth.gov.gr της αναθέτουσας αρχής.

  Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στα τηλέφωνα 2510291319, ΦΑΞ επικοινωνίας 2510291377, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ύψος προϋπολογισμού 524.086,97 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

  Συνημμένα έγγραφα:

  ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

  Τεχνική Περιγραφή

  Προϋπολογισμός

  Τιμολόγιο

  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

  ΣΑΥ

  ΦΑΥ

  ΤΕΥΔ 

  Περισσότερα...
 • 05.12.19 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 05-12-2019 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
  Περισσότερα...
 • 05.12.19 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης
  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥς ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 47,48256 Μ3 ΚΑΙ 48,02813 Μ3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 30.12.2023

  Για την ανάρτηση πατήστε εδώ


  Περισσότερα...
 • 05.12.19 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 04-12-2019 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”

Εκτύπωση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε.”, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥς ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 47,48256 Μ3 ΚΑΙ 48,02813 Μ3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 30.12.2023

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ


Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2019 13:05

Καιρός