Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Θέσεις Εργασίας | Προκήρυξη πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Προκήρυξη πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Καβάλα   11  Mαρτίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ                                                            Αρ.πρωτ: οικ 03/670

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ.Θ 1168 65110 ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφ.: Λ. Βλάχου

Τηλέφ.   : 2510-291252

ΦΑΞ      : 2510-291270

Οδός      : Εθνικής Αντίστασης 20

 

 

 

  ΘΕΜΑ: ΄΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 243 τουΝ.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 )΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης,,

2.Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 237Α΄/27-12-2010 )

3.Το αρίθμ.74802/29-12-2010 ( εγκύκλιος 55 ) έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4.Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 έως 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) όπως ισχύει.

5.Την ανάγκη πρόσληψης ενός ( 1 ) Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

 

                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Την πλήρωση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει μέσα σε δέκα μέρες από την τελευταία δημοσίευση , αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο  213 ( 2ος όροφος  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας –Διοικητήριο ) .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου  Ελληνικού

Ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Η Αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ή τίτλων σπουδών

β)Βιογραφικό σημείωμα

γ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

1.Έλαβε γνώση των αρμοδιοτήτων και δεσμεύσεων του Ειδικού Συμβούλου , όπως αναγράφονται

 στο άρθρο 243 του Ν.3852/2010 και ότι γνωρίζει ότι η θέση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις

των παραγρ.5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984.

2.Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια και τα πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα θα προσκομισθούν μόλις αυτά ζητηθούν. Επίσης ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

 

Oι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που αναφέρονται α) στον Ν.1188/81, εκτός του ανωτάτου ορίου ηλικίας και β) στο άρθρο 67 του Ν.1416/84.

Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από τις διατάξεις των παραγρ.5 έως και 13 του Ν.1416/84 όπως ισχύει.

Η θητεία του Ειδικού Συμβούλου  διαρκεί όσο και η θητεία του Αντιπεριφερειάρχη , ο δε ιδιώτης που θα προσληφθεί θα έχει σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή του προσωπικού.

Σε περίπτωση που προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και όποιος έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

Οι αποδοχές καθορίζονται με την αρίθμ.2007203/770/0022/15-2-1996 ( ΦΕΚ 99Β ) ΚΥΑ.

Για την   αμοιβή του θα προβλεφθεί η σχετική  πίστωση στον  προϋπολογισμό έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ