Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Θέσεις Εργασίας | Ανακοίνωση υπ'αριθμ. 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εβδομήντα επτά (77) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Καβάλας

Ανακοίνωση υπ'αριθμ. 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εβδομήντα επτά (77) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

  2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ /35/11793/29-05-2015 Εγκριτική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ Α΄280/19-12-2013).

  4. Την αριθμ. 3614/51063/26-4-2016 απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  5. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

  6. Το αριθμ.4999/50532/15-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

  7. Την αριθμ. 04/6603/2-6-2016 Ανακοίνωση για τη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περισσότερα