Ανακοίνωση υπ'αριθμ. 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.     2 / 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Π.Δ. 410/88 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Α΄ μέρους του Ν.3528/2007.
 4. Την υπ' αριθμ. 5174/58096/29-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1914/1-6-2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017.
 5. Την υπ' αριθμ. 5239/58793/30-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΑΔΑ4653ΠΓ-ΩΨΓ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017.
 6. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 7. Το αριθμ.4999/50532/15-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 8. Την αριθ.: 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους 18.582.941,00 ευρώ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
 9. Την αριθμ. 03/2597/6-7-2017 Βεβαίωση Πίστωση φορέας 3295, Κ.Α.Ε. 0341 και 0351 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.
 10. Την αριθμ. 04/8253/7-7-2017 Ανακοίνωση (1/2017) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
 11. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω Ανακοίνωση υποβλήθηκε αριθμός αιτήσεων, μικρότερος του απαιτούμενου για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 12. Τον από 21/7/2017 Τροποποιητικό Πίνακα αξιολόγησης και επιλογής εποχιακού προσωπικού στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας.
 13. Την αριθ. 8937/7/2017 τροποποίηση απόφαση πρόσληψης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.