Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικών Προσφορών Προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής της κεντρικής θέρμανσης του διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικών Προσφορών Προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής της κεντρικής θέρμανσης του διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.

Εκτύπωση

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με:

1.Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/2705/31-07-2019, με (ΑΔΑΜ:19REQ005387319 2019-08-02) και (ΑΔΑ:69ΩΑ7ΛΒ-ΥΔΦ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής  της κεντρικής θέρμανσης του διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με προϋπολογισμό  21.576,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.Τον προϋπολογισμό εξόδων με Κ.Α.Ε. 3311.1311.0001 του οικονομικού έτους 2019.

                                                                                                    ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής της κεντρικής θέρμανσης του διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας.

Συγκεκριμένα...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...