Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα     : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3072.1329.0001 του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα (590) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2898/2-8-19 (ΑΔΑ: ΩΨΗΛ7ΛΒ-6ΒΑ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  για την προμήθεια: 1) μονάδα τυμπάνου για το φωτοαντιγραφικό XEROX WORKCENTER5638, και 2) διάφορα σετ ροδάκια τροφοδοσίας (roller kit), για τα φωτοαντιγραφικά XEROX WORKCENTER5638 και RICHOH MP2000 για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγεία και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...