Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκαοχτώ (18) ποντικιών Η/Υ και τεσσάρων (4) οθονών αφής Η/Υ για τις ανάγκες της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκαοχτώ (18) ποντικιών Η/Υ και τεσσάρων (4) οθονών αφής Η/Υ για τις ανάγκες της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Εκτύπωση

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/4716/19-11-19 (ΑΔΑ: 7Ν527ΛΒ-Ε4Ν) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια:

α) 18 ποντικιών LOGITECH M90, ποσού μέχρι εκατόν ογδόντα € (180,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

β) 4 οθονών αφής Viewsonic TD2421, (ανάλυση Full HD - DVI, HDMI, VGA), ποσού μέχρι χιλίων σαράντα (1.040,00) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.1723.0001 οικονομικού έτους 2019

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά , εφόσον οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές  της Υπηρεσίας

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο πρωτόκολλο της  Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως, η ταχυδρομικώς (1ος όροφος,  Εθνικής Αντίστασης 20  Τ.Κ. 65110  Καβάλα), μέχρι  28-11-2019 στις 14:30 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.