Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Προϊστάμενος Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Τηλέφωνο: 2513-503582