Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τηλέφωνο: 2513-503462